Copyright © 2011 by . Ivan Djisalov, nastavnik Tehničkog i informatičkog obrazovanja  .  All Rights reserved

Opis i namena multimedijalnih prezentacija

Svaka prezentacija je predviđena za obradu jedne nastavne jedinice i ima uvodna pitanja za obnovu prethodnog znanja i završna pitanja za proveru stečenog znanja na aktuelnom času. Zbog svog atraktivnog sadržaja daleko više privlače pažnju učenika na času, omogućavaju lakše i brže razumevanje i pamćenje aktuelnog sadržaja i predstavljaju veliku pomoć nastavnicima i učenicima za realizaciju nastave. Primere nekoliko takvih prezentacija možete videti na početnoj stranici ovog sajta i na stranicama sadržaja za svaki razred.

Prezentacije su predviđene za frontalni oblik rada i to za one nastavne jedinice u kojima preovlađuju teorijski sadržaji i to sa malo teksta i objašnjenja, sa dosta grafičkih elemenata (šeme, fotografije, ilustracije, tehnički crteži i dr.) koji pomažu učenicima da lakše razumeju sadržaj koji se uči. Ostavljeno je nastavnicima da pruže dodatna objašnjenja i teorijsku osnovu, ukoliko smatraju da je potrebno, što je  bolje jer svaki nastavnik ima drugi pristup i način rada a i živa reč je ipak nezamenljiva.

U prezentacije su ugradjene .swf animacije i simulacije (oko 700) koje mnogo bolje prikazuju dinamičke procese gde god je to neophodno, a nastavu učini modernijom, zanimljivijom i efikasnijom. Pored dinamičnosti u njima je zastupljena i interaktivnost.

Pažljivo odabrani video-prilozi pokreću se klikom na posebno istaknuti taster na slajdu i to linkom preko internet-pretraživača (WEB browsers). Za prikaz video-priloga potrebna je internet konekcija.
Sadržaj prezentacija se ne može menjati.


Da bi se uverili u značaj implementacije animacije u nastavi TIO, posetite sajt:

čiji je autor takođe i autor ovih prezentacija koje sadrže oko 700 ovakvih i sličnih animacija.